Obchodné podmienky pre zásielkový predaj
Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú obchodné vzťahy medzi:
Predávajúcim: Mgr. Jana Moškvanová, Hodská 3170/109, 924 01 Galanta, Slovensko
IČO: 53994337
DIČ: 1049344087
OU-GA-OZP-2021/009385-2, č. živnostenského registra 220-36836
Spotrebiteľom: fyzické a právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu, že sa budú riadiť týmito ustanoveniami
I.Objednávka
1.Spotrebiteľ objednáva tovar predávajúceho osobne, telefonicky, písomnou formou (faxom, e-mailom/vrátane objednávky cez e-shop, poštou). Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.
2.Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť: - meno a priezvisko, - poštovú a fakturačnú adresu, - telefónne číslo, - e-mail, - fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, - názov tovaru, - popis tovaru, počet kusov, - dátum vystavenia objednávky, s - pôsob dopravy (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky). Tieto údaje budú v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe.
3.Po doručení objednávky bude zaevidovaná v systéme predávajúceho a zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom.
Najneskôr do 24 hodín od nasledujúceho pracovného dňa predávajúci skontaktuje so spotrebiteľom. Overí objednávku, druh tovaru a ich množstvo, spôsob dopravy a oznámi možnú dodaciu dobu, alebo termín odberu, konečnú cenu a spôsob úhrady. Od tohto termínu je objednávka pre spotrebiteľa záväzná.
4.Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň prvého kontaktu predávajúceho so spotrebiteľom, t. j. v deň kedy sa overuje objednávka u spotrebiteľa. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou/elektronicky. Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci spotrebiteľovi tiež výlučne písomnou formou/elektronicky. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu preukázateľnosti dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.
II.Dodacie lehoty
1.Dodacie lehoty sú pri predaji tovaru podľa termínov, ktoré sú uvedené v e-shope. Termín dodávky alebo odberu tovaru bude vždy oznámený spotrebiteľovi pri overovaní objednávky.
III.Cena, platobné podmienky a prepravné
1.Cena tovaru je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov alebo v dôsledku zmeny sadzby DPH. Platná cena tovaru bude vždy oznámená pri overovaní objednávky.
2.Spotrebiteľ uhrádza platbu v hotovosti alebo platobnou kartou. Spôsob dodania tovaru si volí spotrebiteľ sám cez formulár objednávky v e-shope, alebo pri inom spôsobe komunikácie.
3.Pri platbe hradí spotrebiteľ cenu za tovar + cenu poštovnéhoného.
4.Výška poštovného a možnosti doručenia sú uvedené v e-shope pri každom tovare a automaticky sa priráta pri objednávke.
IV Preberanie tovaru
1.Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.
2. Pri preberaní tovaru je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované.
V Odstúpenie od zmluvy
1.Spotrebiteľ je oprávnený stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v 1.deň kontaktovania predávajúceho so spotrebiteľom, t.j. v deň kedy sa overuje objednávka u spotrebiteľa.
2.Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, spotrebiteľa a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť spotrebiteľa.
3.Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. Tovar nesmie byť poškodený, používaný a musí byť v pôvodnom stave.
4. Tovar sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný tovar sa neprijíma a vracia späť.
5. Pri dodržaní vyššie uvedených povinností spotrebiteľa, predávajúci prevezme tovar späť a do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo za službu, ktorú spotrebiteľ uhradil za tovar alebo službu vráti spotrebiteľovi vopred dohodnutým spôsobom späť.
6. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch:
a) ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, b) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitých požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.
7. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak: a) tovar sa nevyrába, alebo sa prestal vyrábať, b) zmenila sa cena dodávateľa tovaru, c) vystavená cena tovaru bola chybná.
VI Záruka
1.Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv je stanovená na minimálne 24 mesiacov.
2.Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený vrátane faktúry alebo iného dokladu o zaplatení tovaru predávajúcemu.
3.Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením tovaru a nesprávnym zaobchádzaním.
4.V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča spotrebiteľovi telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný tovar vykazuje chybu. Na základe týchto informácií sa odporučí spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.
VII Ochrana osobných údajov
1.Osobné údaje spotrebiteľa sú spracúvané podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). Spotrebiteľ berie na vedomie, že predávajúci spracúva jeho osobné údaje v rozsahu uvedenom v bode I.
2.Predávajúci spracúva osobné údaje spotrebiteľa na účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy.
3.Spotrebiteľ, že je povinný uvádzať správne a pravdivé osobné údaje a je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.
4.Poskytnuté osobné údaje budú spracúvané len predávajúcim. Iným subjektom bude umožnený prístup k osobným údajom zákazníkov len v prípadoch stanovených platnou právnou úpravou (najmä v priebehu správneho či trestného konania, ochrana práv spotrebiteľa, v prípade doručovania tovaru prepravnými spoločnosťami alebo Slovenskou poštou).
5. Osobné údaje bude predávajúci spracúvať v súlade s osobitnými predpismi.
6. V prípade, ak sa spotrebiteľ domnieva, že predávajúci alebo spracovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov v rozpore so zákonom, môže požiadať predávajúceho o vysvetlenie, popr. odstránenie závadného stavu.
7. Podľa zákona o ochrane osobných údajov má spotrebiteľ právo okrem iného na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov, na informácie o zozname osobných údajov, ktoré o Vás predávajúci spracúva a ďalšie práva uvedené v § 28 ods. 1 cit. zákona.


VIII Záverečné ustanovenia
1.Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje spotrebiteľa.
2.Spotrebiteľ má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.
3.Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.
4.Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.
5.Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.
6.Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.
Galanta, 01.01.2022